خودآگاهــی نقــش مهمــی در زندگــی انســان دارد. سـلامت، رضایــت و موفقیــت هــر فــردی تــا حــد بسـیار زیـادی بـه میـزان خودآگاهـی وی بسـتگی دارد. چگونـه ممکـن اسـت کسـی بـه موفقیـت دسـت یابـد و ندانـد کـه هـدف او در زندگـی چیسـت؟ چگونـه ممکـن اسـت فـردی بتوانـد هیجان ها و احساسـات خـود را بـه نحـو صحیـح هدایـت ومدیریـت کنـد، زمانـی کـه اصـولا متوجـه هیجان هـای خـود نمی شـود؟ چگونــه ممکــن اســت فــردی بتوانــد بــه شــادی و احساســات مثبــت دســت یابــد، زمانــی کــه نمی دانــد علایـق و لذت هـای او در چیسـت؟ ، در صورتی که اگر فردی به خواسته ها ، اهداف، احساسات ، هیجانات ، توانایی ها ، نقاط ضعف ، علایق ، دلبستگی ها و خواسته های فردی و اجتماعی خود آگاه باشد به راحتی می تواند از آن ها در جهت رسیدن به هدف خود استفاده کند و برای رسیدن به هدف مورد نظر برنامه ریزی و تلاش نماید ، تلاشی که نهایتا به نتیجه و رضایت بخشی ختم می شود .

با ما در ارتباط باشید