• تنفس عمیق: در زمان استرس مقدار اکسیژنی که به مغز می رسد کم می شود و بدن دچار تنش می شود، تنفس آرام و عمیق راهی برای کم کردن تنش و رسیدن اکسیژن کافی به مغز و برگرداندن بدن به حالت طبیعی است.
 • نیایش کردن: داشتن توکل به خداوند در این مواقع و انجام کارهای خیر خواهانه و کمک به دیگران می تواند فرد را در برابر محرک استرس زا آرام سازد.
 • نوشتن خاطرات: بیرون ریختن وقایع استرس زا و نوشتن خاطرا ت بدون سانسور و ویرایش باعث آزاد شدن ذهن شده و می تواند استرس را کم کند. می توانید یادداشت ها را نگه دارد و بعد از مدتی که مشکل استرس زا برطرف شد، آنها را مطالعه کند و نتیجه بگیرد که مشکلات گذرا هستند و حل خواهند شد.
 • انجام تمرینات ورزشی
 • خواب کافی
 • تفریح و سرگرمی
 • برنامه ریزی درست: می توان وظایف روزانه را بررسی کرد و آن ها را با برنامه ریزی انجام داد. انجام کار زیاد بدون برنامه ریزی موجب آشفتگی فرد می شود.
 • "نه" گفتن در برابر درخواست های غیر منطقی دیگران
 • نکته برداری از جملات زیبا و آرامبخش
 • قطع مصرف مواد و داروها: مصرف الکل، مواد و یا داروهای آرامبخش در شرایط استرس زا، انتخاب نادرستی است. مثلا مصرف نیکوتین موجود در سیگار، استرس را افزایش می دهد نه کاهش.
 • تغذیه مناسب
 • خندیدن
 • درد دل کردن
 • مشورت کردن با متخصصان

با ما در ارتباط باشید