قوانین باشگاه سلامت نوجوانان دختر خرم آباد

  1. نوجوانان نباید مسائل و موضوعات خصوصی و شخصی خود را در میان جمع نوجوانان باشگاه و سایر گروه های سنی بیان نمایند
  2. نوجوانان باید خود را نسبت به شرکت و حضور به موقع در جلسات مشاوره توافق شده بین مشاور و نوجوان متعهد بدانند
  3. نوجوانان باید در کارگاه هایی که برای ایشان از سوی مرکز در نظر گرفته می شود شرکت نمایند و نسبت به دریافت آموزش های توافق شده بین خود و مشاور در جلسات مشاوره متعهد باشند
  4. ساعات و زمان حضور نوجوانان در مرکز با اختیار نوجوان و بنا به توافق صورت گرفته بین نوجوان و والدین وی خواهد بود و باشگاه نسبت به حضور یا عدم حضور نوجوانان در باشگاه الزام و مسئولیتی نخواهد داشت
  5. نوجوانان باید نسبت به تفکیک سنی انجام شده توسط باشگاه و سایر قوانین و ضوابط درنظر گرفته شده از سوی مدیریت باشگاه متعهد باشند
  6. نوجوانان باید نسبت به کارکنان باشگاه و در سایر مراودات خود با نوجوانان باشگاه ادب و احترام را رعایت کنند و از به کار بردن الفاظ رکیک و زشت در محیط باشگاه و در جمع های عمومی خودداری نمایند
  7. کارکنان باشگاه سلامت نوجوانان باید نسبت به مسائلی که از سوی نوجوانان با آن ها در میان گذاشته می شود با رعایت رازداری و حفظ محرمانگی کامل برخورد نمایند
  8. کارکنان باشگاه حق اعمال اجبار برای روز ها و ساعات حضور نوجوانان در باشگاه را ندارند و حضورنوجوانان در ساعات فعالیت باشگاه به صورت اختیاری و داوطلبانه خواهد بود
  9. نوجوانان به هیچ وجه حق تهیه فیلم از محیط باشگاه و به نام باشگاه را ندارند

 

با ما در ارتباط باشید