باشگاه سلامت نوجوانان دختر خرم آباد، در شرایط موجود، بخشی از خدمات خود را به صورت سیاری و در کانکس باشگاه سلامت نوجوانان، به گروه هدف ارائه می دهد. تمرکز این کانکس بر مناطق حاشیه ایست که با فاصله بیشتری از مرکز باشگاه سلامت قرار دارند و نوجوانان منطقه به سختی به باشگاه سلامت دسترسی دارند.

با ما در ارتباط باشید